^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem najlepszej Medycznej Szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym. Zapewniamy najlepsze warunki nauki.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja AU.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja AU.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 technik masażysta
  technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 4 technik sterylizacji medycznej
  technik sterylizacji medycznej (321104) Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY E-LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Sterylizacji Medycznej.
 • 5 opiekun medyczny
  opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego
baner

Medyczna Szkoła Zawodowa

Opiekunka dziecięca (325905)

Opiekunka dziecięca (325905)  - zapis on-line do szkoły

 

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E-LEARING

 

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej z kwalifikacją Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.11 odbywa się pod koniec drugiego roku.. 

 

Kwalifikacje : 

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Perspektywy zatrudnienia: 

 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Domy małego dziecka
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W charakterze au-pair w krajach UE

Interwencyjne placówki opiekuńcze

Rodzinne domy dziecka

Pogotowia opiekuńcze

Domy dziecka

Sanatoria

 

NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE "USTAWY ŻŁOBKOWEJ"

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM

DZIENNY OPIEKUN 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

Język migowy

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

Opieka nad dzieckiem

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa(4 tyg):

- Oddziały szpitalne dziecięce, 

-Przedszkola z oddziałami integracyjnymi

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook