^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem Medycznej szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 opiekun medyczny
  Opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego.
 • 4 technik masażysta
  Zawód: Technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 5 technik sterylizacji medycznej
  Technik sterylizacji medycznej (321104)Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E - LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz dyplom po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
baner

Medyczna Szkoła Zawodowa

Opiekunka dziecięca (325905)

Opiekunka dziecięca (325905)  - zapis on-line do szkoły

 

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY - E-LEARING

 

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: soboty i niedziele. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł opiekunki dziecięcej z kwalifikacją Z.11 Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wpisanego do rejestru zawodów medycznych oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie .Egzamin potwierdzający kwalifikację Z.11 odbywa się pod koniec drugiego roku.. 

 

Kwalifikacje : 

Z.11. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka 

 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 

 • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
 • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
 • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
 • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
 • udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Perspektywy zatrudnienia: 

 • Żłobki
 • Przedszkola
 • Domy małego dziecka
 • Dziecięce oddziały szpitalne
 • Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W charakterze au-pair w krajach UE

Interwencyjne placówki opiekuńcze

Rodzinne domy dziecka

Pogotowia opiekuńcze

Domy dziecka

Sanatoria

 

NOWE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA PO WEJŚCIU W ŻYCIE "USTAWY ŻŁOBKOWEJ"

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB W KLUBIE DZIECIĘCYM

DZIENNY OPIEKUN 

 

PLAN NAUCZANIA

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem

Język migowy

Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowania dziecka

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pielęgnacja i wychowanie dziecka

Opieka nad dzieckiem

Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej

Praktyka zawodowa(4 tyg):

- Oddziały szpitalne dziecięce, 

-Przedszkola z oddziałami integracyjnymi

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook