^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem Medycznej szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, opiekun medyczny, opiekunka dziecięca. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja A.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja A.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 opiekun medyczny
  Opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: Z.4. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego.
 • 4 technik masażysta
  Zawód: Technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: Z.1. Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo – wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 5 technik sterylizacji medycznej
  Technik sterylizacji medycznej (321104)Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E - LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele . Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, oraz dyplom po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe MS.18 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
baner

Opiekun Medyczny (532102)

Opiekun Medyczny (532102) - zapisy on-line do szkoły

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi ... to zawód dla Ciebie.

Opis zawodu - opis zawodu dostępny również na stronie opiekunmedyczny.com.pl

Zawód Opiekun Medyczny (asystent pielęgniarki) jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. 

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E- LEARING

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją Z.4 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie, wpisanego do rejestru zawodów medycznych.Egzamin potwierdzający kwalifikacje Z.4. odbywa się pod koniec drugiego semestru. 

Kwalifikacje : 

 Z.4. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 •  rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Szkoła dysponuje własną pracownią do zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych wyposażoną w profesjonalny sprzęt jak :

 • fantomy do pielęgnacji chorego,
 • fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • AED defibrylator zewnętrzny,
 • podnośniki ,
 • wózek inwalidzki,
 • nowoczesne łóżka do pielęgnacji chorego,
 • inny sprzęt.

Perspektywy zatrudnienia 

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

Odziały szpitalne,

Domy Pomocy Społecznej,

Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,

Środowiskowe Domy Pomocy,

Hospicja,

Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

Własna działalność gospodarcza.

Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. 

PLAN NAUCZANIA: 

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, socjologia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Kształcenie zawodowe praktyczne:

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa(2 tyg.w I sem.i 2 tyg. w II sem):

-w palcówkach ochrony zdrowia 

-w placówkach pomocy społecznej

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook