^Back To Top
 • 1 Medyczna Szkoła Zawodowa
  Zostań słuchaczem najlepszej Medycznej Szkoły Zawodowej w Zielonej Górze. Obecnie trwa nabór. Specjalność: kosmetyczka, masażysta, technik sterylizacji medycznej, opiekun medyczny. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną z uprawnieniami egzaminatorów, która zapewnia najwyższą zdawalność na Egzaminie Państwowym. Zapewniamy najlepsze warunki nauki.
 • 2 technik usług kosmetycznych
  technik usług kosmetycznych 514207 E-LEARING Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry) Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – co dwa tygodnie w soboty i niedziele. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Usług Kosmetycznych. Kwalifikacja AU.61. odbywa się pod koniec semestru drugiego. Kwalifikacja AU.62. odbywa się pod koniec semestru czwartego.
 • 3 technik masażysta
  technik masażysta 325402 E-LEARING Kwalifikacja: MS.01 Świadczenie usług w zakresie masażu. Praktyki zawodowe gwarantuje szkoła. Praktyki realizowane są w szpitalach, oddziałach rehabilitacyjnych, zakładach opiekuńczo-wychowawczych, przychodniach na terenie Zielonej Góry. Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Masażysty.
 • 4 technik sterylizacji medycznej
  technik sterylizacji medycznej (321104) Kwalifikacja: MS.18 NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY E-LEARNING Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Technika Sterylizacji Medycznej.
 • 5 opiekun medyczny
  opiekun medyczny 532102 E-LEARING Kwalifikacja: MS.04. Świadczenie usług osobie chorej i niesamodzielnej. Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry). Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w soboty i niedziele, co 2 tygodnie. Praktyki realizowane są w szpitalach, placówkach pomocy społecznej i zakładach opiekuńczo leczniczych. Nauka kończy się przystąpieniem do Egzaminu Państwowego oraz uzyskaniem tytułu Opiekuna Medycznego
baner

Opiekun Medyczny (532102)

Opiekun Medyczny (532102) - zapisy on-line do szkoły

Jeżeli lubisz nieść pomoc innym opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi ... to zawód dla Ciebie.

Opis zawodu - opis zawodu dostępny również na stronie opiekunmedyczny.com.pl

Zawód Opiekun Medyczny (asystent pielęgniarki) jest niezbędny do zabezpieczenia realizacji świadczeń opiekuńczo-higienicznych nad osobami chorymi, a w szczególności nad osobami niesamodzielnymi. 

Organizacja kształcenia 

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY - E- LEARING

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku, konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją  MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej, oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie, wpisanego do rejestru zawodów medycznych.Egzamin potwierdzający kwalifikacje MS.4. odbywa się pod koniec drugiego semestru. 

Kwalifikacje : 

 MS.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych : 

 •  rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Szkoła dysponuje własną pracownią do zabiegów pielęgnacyjno-opiekuńczych wyposażoną w profesjonalny sprzęt jak :

 • fantomy do pielęgnacji chorego,
 • fantomy do resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • AED defibrylator zewnętrzny,
 • podnośniki ,
 • wózek inwalidzki,
 • nowoczesne łóżka do pielęgnacji chorego,
 • inny sprzęt.

Perspektywy zatrudnienia 

Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,

Odziały szpitalne,

Domy Pomocy Społecznej,

Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,

Środowiskowe Domy Pomocy,

Hospicja,

Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,

Własna działalność gospodarcza.

Zawód ten jest poszukiwanym zawodem na rynku pracy zarówno w Polsce jak i za granicą. 

PLAN NAUCZANIA: 

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną

Zdrowie publiczne

Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

Zarys psychologii, socjologia

Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

Język migowy

Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia

Kształcenie zawodowe praktyczne:

Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia

Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną

Praktyka zawodowa (2 tyg.w I sem.i 2 tyg. w II sem):

-w palcówkach ochrony zdrowia 

-w placówkach pomocy społecznej

Copyright © 2013. OPENMINT Rights Reserved.


Facebook